Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları Siteye girdiğinizde veya Tapudayiz.com hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Tapudayiz.com hizmetlerinin kullanılması, 5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, 7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 8. Tapudayiz.com'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, tapudayiz.com.com'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil tapudayiz.com altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakl Tapudayiz.com'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz. Madde 6 - Satış Koşulları Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: 1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz. 3. Satıcı olarak; a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın tapudayiz.com sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, e. ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz. 4. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda tapudayiz.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesiniz. 5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Tapudayiz.com tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. 6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, tapudayiz.com'a karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Madde 7 - Listeleme Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz. 1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz. Madde 8 - Ücretler Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. Tapudayiz.com, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. Madde 9 - Alım Şartları Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz. Madde 10 - Fikri Mülkiyet Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede tapudayiz.com tarafından oluşturulan tüm içerik ile tapudayiz.com.com markası ve logosu tapudayiz.com'a aittir. Kullanıcılar, tapudayiz.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Madde 11 - tapudayiz.com Hakları Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, tapudayiz.com'a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada tapudayiz.com'un sorumlu olmadığını ve Tapudayiz.com'un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, tapudayiz.com.com ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Tapudayiz.com'un söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Tapudayiz.com tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Tapudayiz.com, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. Tapudayiz.com Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Madde 12 - Fesih Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Tapudayiz.com, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, tapudayiz..com'un uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Madde 13 - Sorumluluklar Siz, 1) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler 2) kullanacağız marka, logo ve içerik 3) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler 4) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve 5) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle tapudayiz.com, tapudayiz.com çalışanları ve yöneticileri ile tapudayiz.com kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Tapudayiz.com'un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer ‘ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. Tapudayiz..com dilerse, bu bedelleri Tapudayiz.com güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. Tapudayiz.com'un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle tapudayiz.com'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.